GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Sandbäcks Affärsbyrå AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för förmedlingsuppdraget. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi samlar in personuppgifter från offentliga register såsom ex.vis lantmäteriet och skatteverket.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Sandbäcks Affärsbyrå AB och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter

Sandbäcks Affärsbyrå AB kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Sandbäcks Affärsbyrå ABs legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Sandbäcks Affärsbyrå AB att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.


Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter KÖPARE

Om du köper en bostad som Sandbäcks Affärsbyrå AB förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål:

 • för direktmarknadsföringsändamål.
  De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av Sandbäcks Affärsbyrå AB. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.
 • för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
  De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, Adress, Personnummer, Kontonummer, Kopia på ID-handling.
  Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.
 • för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, Adress, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Låneuppgifter.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
 • för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom Sandbäcks Affärsbyrå AB. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.
 • för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Sandbäcks Affärsbyrå AB enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
  Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter – SÄLJARE

I samband med att du säljer en bostad genom Sandbäcks Affärsbyrå AB behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom Sandbäcks Affärsbyrå AB. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
 • för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, Kontonummer, Mäklararvode för det aktuella uppdraget.
  Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då Sandbäcks Affärsbyrå ABs räkenskapsår avslutats.
 • för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, Adress, Personnummer, Kontonummer, Kopia på ID-handling.
  Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.
 • för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, Adress, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Köpeavtalet, inklusive prospekt
  Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
 • för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.
  Behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
 • Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Sandbäcks Affärsbyrå AB enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
  Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av
  fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.
 • för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Sandbäcks Affärsbyrå AB i lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
  Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter – SPEKULANT

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Sandbäcks Affärsbyrå AB behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Sandbäcks Affärsbyrå AB. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.
 • för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.
 • för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn, E-postadress, Telefonnummer, Lämnade bud.
  Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.
 • för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn, E-postadress, Telefonnummer.
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Sandbäcks Affärsbyrå AB har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.
 • för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Sandbäcks Affärsbyrå AB enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
  Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Sandbäcks Affärsbyrå AB

Org.nr. 556333-8143

Gamla Landsvägen 11 782 91 Malung

0280-13235 mats@sandbacks.se